УСЛОВИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ  ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 2020 ГОДУ
(Скачать

Educational institution “Marina Gorka State Agrarian Technical College of the Order of Honor” named for V.E. Lobanka”
(Save

Dear applicants, in the period from July 20 to August 12 from 2 to 4 p.m. we are ready to answer your questions about entrance and the rules for admission to our educational institution in video mode by Viber

+375-33-382-25-85 – Victoria Baranovskaya

+375-29-703-03-11 – Daria Kazak

Değerli başvuru sahipleri, 20 Temmuz — 12 Ağustos arasında 14:00-16:00 saatleri arasında, Viber tarafından video modunda eğitim kurumumuza giriş ve giriş kuralları hakkındaki sorularınızı cevaplamaya hazırız

+ 375-33-382-25-85 — Victoria Baranovskaya

+ 375-29-703-03-11 — Daria Kazak

Dear applicants, from July 20 to August 12, we are ready to answer your questions about admission and the rules for admission to our educational institution via video communication via viber (+375297030311 – Darya Mikhailovna, +375333822585 – Viktoria Vitalievna) 14.00 – 16.00.

Educational institution “Marina Gorka State Agrarian Technical College of the Order of Honor” named for V.E. Lobanka” (Save)

AGRICULTURAL SCIENCE

The specialty is demanded by economy

Agricultural science is a set of sciences on the cultivation of crops, methods of increasing productivity, improving the quality of crop production, efficient use of agricultural land and increasing soil fertility.

Training a specialist in this specialty involves the formation of certain professional competence, including knowledge and skills in the field of crop production, post-harvest processing and storage of crop products; the application of modern energy and resource-saving technologies for the cultivation of crops, etc.

This specialty provides the qualification “Agronomist”.

The objects of professional activity of a specialist are:

 • agricultural enterprises;
 • subsidiary farms for the production and processing of crop products of industrial;
 • enterprises;
 • crop production enterprises;
 • research and educational institutions regardless of ownership.

The main functions of a specialist:

 • organization and control of the technological process of crop production;
 • introduction of advanced technologies for the production of environmentally friendly crop products;
 • ensuring the rational use of soil and the reproduction of its fertility;
 • organization of work on pest, crop disease and weed control;
 • participation in the organization and conduct of the seed production process;
 • ensuring timely cleaning, post-harvest processing, storage and processing of crop products, preparation and storage of feed; rational use of technology, the introduction of energy-saving technologies, etc.

After graduation, graduates may initially occupy the following positions:

 • Vegetable grower;
 • Plant protection Agronomist;
 • Seed agronomist;
 • Gardener;
 • Agrochemist;
 • Laboratory assistant of agrochemical analysis;
 • Laboratory technician assessing the quality of the tested varieties of agricultural crops.

TARIM BİLİMİ

Uzmanlık ekonomisi tarafından talep edilmektedir

Tarım bilimi, ekinlerin ekimi, verimliliği artırma yöntemleri, ekin üretiminin kalitesini artırma, tarım arazilerinin verimli kullanımı ve toprak verimliliğini artırma üzerine bir dizi bilimdir.

Bu uzmanlık alanında bir uzman yetiştirmek, bitkisel üretim, hasat sonrası işleme ve bitkisel ürünlerin depolanması alanında bilgi ve beceriler; bitkilerin yetiştirilmesi için modern enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanması, vb.

Bu uzmanlık alanı “Agronomist” niteliğini sağlar.

Bir uzmanın mesleki faaliyet nesneleri:

 • tarım işletmeleri;
 • endüstriyel bitkisel ürünlerin üretimi ve işlenmesi için yan çiftlikler
 • işletmelerin;
 • bitkisel üretim işletmeleri;
 • sahipliğinden bağımsız olarak araştırma ve eğitim kurumları.

Bir uzmanın ana işlevleri:

 • bitkisel üretimin teknolojik sürecinin organizasyonu ve kontrolü;
 • çevre dostu bitkisel ürünlerin üretimi için ileri teknolojilerin tanıtılması;
 • toprağın rasyonel kullanımını ve doğurganlığının çoğalmasını sağlamak;
 • zararlı, ekin hastalığı ve yabancı ot kontrolü ile ilgili çalışmaların organizasyonu;
 • tohum üretim sürecinin organizasyonuna ve yürütülmesine katılım;
 • mahsul ürünlerinin zamanında temizlenmesi, hasat sonrası işlenmesi, depolanması ve işlenmesi, yemlerin hazırlanması ve depolanması; teknolojinin rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin tanıtılması, vb.

Mezun olduktan sonra, mezunlar başlangıçta aşağıdaki pozisyonları alabilirler:

 • Sebze yetiştiricisi;
 • Bitki Koruma Ziraat Mühendisi;
 • Tohum ziraatçisi;
 • Bahçıvan;
 • Agrochemist;
 • Zirai kimyasal analiz laboratuvar asistanı;
 • Laboratuvar teknisyeni kalitesini değerlendirmek test edilen tarımsal ürün çeşitleri.

AGRONOMÍA

Especialidad demandada por la economía.

Agronomía – un conjunto de ciencias sobre el cultivo de cultivos, métodos para aumentar la productividad, mejorar la calidad de la producción de cultivos, el uso racional de las tierras agrícolas y aumentar la fertilidad del suelo.

La capacitación de un especialista en esta especialidad implica la formación de ciertas competencias profesionales, que incluyen conocimientos y habilidades en el campo de la producción de cultivos, el procesamiento posterior a la cosecha y el almacenamiento de productos de cultivos; la aplicación de tecnologías modernas de ahorro de energía y recursos para el cultivo de cultivos, etc.

Especialidad proporciona calificación «Agrónomo»

Los objetos de actividad profesional de un especialista son:

 • empresas agrícolas;
 • granjas subsidiarias para la producción y procesamiento de productos agrícolas de empresas industriales;
 • empresas de producción de cultivos;
 • instituciones educativas y de investigación independientemente de su titularidad.

Las principales funciones de un especialista:

 • organización y control del proceso tecnológico de producción de cultivos;
 • introducción de tecnologías avanzadas para la producción de productos agrícolas respetuosos con el medio ambiente;
 • asegurando el uso racional del suelo y la reproducción de su fertilidad;
 • organización de trabajos sobre plagas, enfermedades de cultivos y control de malezas;
 • participación en la organización y conducción del proceso de producción de semillas;
 • asegurar la limpieza oportuna, el procesamiento posterior a la cosecha, el almacenamiento y el procesamiento de productos de cultivo, la adquisición y el almacenamiento de piensos; uso racional de la tecnología, la introducción de tecnologías de ahorro de energía, etc.

Después de la graduación, los graduados pueden ocupar inicialmente los siguientes puestos:

 • Cultivador de vegetales;
 • Ingeniero Agrónomo de Protección Vegetal;
 • Agrónomo de semillas;
 • Jardinero;
 • Agroquímico;
 • Asistente de Laboratorio de Análisis Agroquímico;
 • Técnico de laboratorio, para evaluar la calidad de las variedades probadas de cultivos agrícolas.

REPAIR AND MAINTENANCE PRODUCTION IN AGRICULTURE

This specialty is secondary specialized education

The specialty provides qualification “Technician-mechanic”.

To perform professional functions a specialist should be competent in: the main provisions of the legislation of the Republic of Belarus; the system of existing technical normative legal acts regulating the professional activity of a specialist; compositions, properties and assortment of used materials, their impact on the operational and economic performance indicators of equipment used in agriculture; methods for calculating parts for strength, rigidity and stability, ways to reduce the influence of external factors on machine elements; the principles of the device, the purpose and use of electrical appliances, technological equipment devices and energy supply systems for equipment and production; installation and operation of technological equipment for repair and maintenance of agricultural machinery; drawing up operational technologies for maintenance and repair of assembly units and assemblies, manufacturing of simple machine parts; crop production and livestock production issues; rules for registration and maintenance of technical, business, accounting and reporting documentation, etc.

After graduation, graduates of this specialty may initially occupy the following positions:

 • Technician;
 • Adjustment and testing technician;
 • Technician for the operation and repair of equipment;
 • Tool technician.

TARIMDA ONARIM VE BAKIM ÜRETİMİ

Bu uzmanlık orta öğretim uzmanlık eğitimidir

Uzmanlık “Teknisyen-mekanik” yeterlilik sağlar.

Profesyonel işlevleri yerine getirmek için bir uzman yetkin olmalıdır: Belarus Cumhuriyeti mevzuatının ana hükümleri; bir uzmanın mesleki faaliyetlerini düzenleyen mevcut teknik normatif yasal düzenlemeler sistemi; kullanılan malzemelerin bileşimleri, özellikleri ve çeşitliliği, bunların tarımda kullanılan ekipmanın operasyonel ve ekonomik performans göstergeleri üzerindeki etkisi; mukavemet, sertlik ve stabilite için parçaların hesaplanması için yöntemler, dış faktörlerin makine elemanları üzerindeki etkisini azaltmanın yolları; cihazın prensipleri, elektrikli cihazların amacı ve kullanımı, teknolojik ekipman cihazları ve ekipman ve üretim için enerji tedarik sistemleri; tarım makinelerinin bakım ve onarımı için teknolojik ekipmanların kurulması ve işletilmesi; montaj birimlerinin ve montajlarının bakım ve onarımı için operasyonel teknolojilerin hazırlanması, basit makine parçalarının imalatı; bitkisel üretim ve hayvancılık üretim sorunları; teknik, iş, muhasebe ve raporlama belgelerinin kaydı ve bakımı için kurallar.

Mezun olduktan sonra, bu uzmanlığın mezunları başlangıçta aşağıdaki pozisyonları işgal edebilir:

 • Teknisyen;
 • Ayarlama ve test teknisyeni;
 • Ekipmanın çalışması ve onarımı için teknisyen;
 • Aracı teknisyeni.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PRODUCCIÓN EN AGRICULTURA

Bu uzmanlık orta öğretim uzmanlık eğitimidir

La especialidad proporciona calificaciones «Técnico-mecánico».

Para desempeñar funciones profesionales, un especialista debe ser competente en: las principales disposiciones de la legislación de la República de Belarús; el sistema de actos jurídicos normativos técnicos existentes que regulan la actividad profesional de un especialista; composiciones, propiedades y surtido de materiales utilizados, su impacto en los indicadores de rendimiento operativo y económico de los equipos utilizados en la agricultura; métodos para calcular piezas para resistencia, rigidez y estabilidad, formas de reducir la influencia de factores externos en los elementos de la máquina; los principios del dispositivo, el propósito y el uso de aparatos eléctricos, dispositivos de equipos tecnológicos y sistemas de suministro de energía para equipos y producción; instalación y operación de equipos tecnológicos para reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola; diseño de tecnologías operativas para el mantenimiento y reparación de unidades de ensamblaje y ensamblajes, fabricación de piezas simples de máquinas; producción agrícola y ganadería; reglas para el registro y mantenimiento de documentación técnica, comercial, contable y de informes, etc.

Después de la graduación, los graduados de la especialidad anterior pueden ocupar inicialmente los siguientes puestos:

 • Técnico;
 • Técnico de instalación y pruebas;
 • Técnico para la operación y reparación de equipos;
 • Técnico de herramientas.

HNICAL SUPPORT OF PROCESSES OF AGRICULTURAL PRODUCTION (with directions)

The most popular specialty in economics

The training of a specialist in a specialty involves the formation of certain professional competencies, including knowledge and skills in organizing the production, storage and primary processing of agricultural products based on resource-saving machine technologies; Organization of highly efficient use of agricultural machinery, technological equipment in the production, storage, transportation and primary processing of crop and livestock products; the use of modern maintenance technologies to ensure the continued availability of machinery and equipment; ensuring high efficiency of machines, mechanisms and technological equipment; improving the design of machines and their working bodies, the search for methods to improve the operational performance of technical equipment, etc.

The specialty provides qualifications in accordance with the direction — «Mechanic-technician»

The objects of professional activity of the specialist are:

 • machine technologies and machine systems for the production, transportation, storage and primary processing of crop and livestock products;
 • technologies and means of technical maintenance and diagnosis of agricultural machinery and equipment.

Graduates also receive working professions as a repair mechanic of agricultural machinery and equipment, a tractor-driver of agricultural production categories «A», «B», a driver category «B» and «C».

After graduation, graduates of the above specialty may initially occupy the following positions:

 • Technician;
 • Setup and testing technician;
 • Instrument technician;
 • Equipment operation and repair technician.

TARIMSAL ÜRETİM SÜREÇLERİNİN TEKNİK DESTEĞİ

(yol tariflerinde)

Ekonomide en popüler uzmanlık alanı

Bir uzmanlık alanında uzmanlık eğitimi, kaynak tasarrufu sağlayan makine teknolojilerine dayalı tarım ürünlerinin üretimi, depolanması ve birincil işlemesi; tarım makineleri, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, depolanması, taşınması ve birincil işlenmesinde teknolojik ekipmanların yüksek verimli kullanımının organizasyonu; makine ve ekipmanların sürekli kullanılabilirliğini sağlamak için modern bakım teknolojilerinin kullanılması; makine, mekanizma ve teknolojik ekipmanların yüksek verimliliğinin sağlanması; makinelerin ve çalışma gövdelerinin tasarımının iyileştirilmesi, teknik ekipmanın operasyonel performansını iyileştirmek için yöntemlerin araştırılması, vb.

Uzmanlık «Teknisyen-mekanik» nitelikleri sağlar.

Bir uzmanın mesleki faaliyet nesneleri:

 • bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, taşınması, depolanması ve birincil işlenmesi için makine teknolojileri ve makine sistemleri;
 • tarım makine ve ekipmanlarının teknik bakım ve teşhis teknolojileri ve araçları.

Mezunlar ayrıca, “A”, “B” kategorisinde bir sürücü, “B” ve “C” kategorisinde bir sürücü, tarımsal makine ve ekipmanların onarımı için bir mekanik, tarımsal üretim traktör traktör-makine operatörü olarak çalışma meslekleri alırlar.

Mezun olduktan sonra, yukarıdaki uzmanlık mezunları başlangıçta aşağıdaki pozisyonları işgal edebilir:

 • Teknisyen;
 • Kurulum ve test teknisyeni;
 • Enstrüman teknisyeni;
 • Ekipmanın çalışması ve onarımı için teknisyen.

APOYO TÉCNICO A LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (en direcciones)

La especialidad más popular en economía.

La capacitación de un especialista en una especialidad implica la formación de ciertas competencias profesionales, que incluyen conocimientos y habilidades para organizar la producción, el almacenamiento y el procesamiento primario de productos agrícolas basados ​​en tecnologías de máquinas que ahorran recursos; Organización del uso altamente eficiente de maquinaria agrícola, equipo tecnológico en la producción, almacenamiento, transporte y procesamiento primario de productos agrícolas y ganaderos; el uso de tecnologías modernas de mantenimiento para garantizar la disponibilidad continua de maquinaria y equipo; asegurando una alta eficiencia de máquinas, mecanismos y equipos tecnológicos; Mejorar el diseño de las máquinas y sus cuerpos de trabajo, la búsqueda de métodos para mejorar el rendimiento operativo de los equipos técnicos, etc.

La especialidad proporciona calificaciones de acuerdo con la dirección — «Técnico-mecánico»

Los objetos de actividad profesional de un especialista son:

 • tecnologías de máquinas y sistemas de máquinas para la producción, transporte, almacenamiento y procesamiento primario de productos agrícolas y ganaderos;
 • tecnologías y medios de mantenimiento técnico y diagnóstico de maquinaria y equipos agrícolas.

Los graduados también reciben profesiones de trabajo como mecánico para la reparación de maquinaria y equipo agrícola, un operador de tractor-operador de máquina de producción agrícola de categoría «A», «B», un conductor de categoría «B» y «C».

Después de la graduación, los graduados de la especialidad anterior pueden ocupar inicialmente los siguientes puestos:

 • Técnico;
 • Técnico de instalación y pruebas;
 • Técnico de instrumentos;
 • Técnico para la operación y reparación de equipos.

POWER SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

(with directions)

The direction of the specialty «Power support of agricultural production (electric power industry)» provides the qualification of «Technician-electrician».

Technician-electrician is trained to work in agricultural enterprises based on collective, private, mixed forms of ownership as a specialist and executor of technological operations for the adjustment, installation, maintenance and repair of electrical installations and automation equipment in agricultural production.

Technician-electrician must be able to:

 • read electrical and wiring schemes;
 • identify malfunctions in automation schemes, work on test and adjustment stands;
 • use a PC to perform technical calculations, drawing schemes and designing technical documentation;
 • choose rational modes of electrical equipment operation and efficiently use electricity in agricultural production;
 • identify and troubleshoot automation tools;
 • carry out adjustment of electric drives of machines, aggregates, production lines, lighting installations, irradiation and electric heating;
 • read and compile electronic circuits;
 • take various characteristics of electronic devices and devices; configure electronic devices consisting of individual elements and integrated circuits;
 • operate control room devices;
 • supervise the work of instrumentation areas and provide high-quality repair and maintenance of automation equipment, electrical equipment and electrical installations, etc.

After graduation, graduates of the specialty may initially hold positions according to the qualifications:

 • Technician-electrician;
 • Setup and testing technician;
 • Operation and equipment repair technician.

TARIMSAL ÜRETİM ENERJI DESTEĞI

(yol tariflerinde)

Uzmanlık yönü «Tarımsal üretimin enerji desteği (elektrik endüstrisi) nitelik sağlar «Teknisyen-elektrikçi».

Bir elektrik teknisyeni, tarımsal işletmelerin elektrik tesisatlarının ve otomasyon ekipmanlarının devreye alınması, kurulumu, bakımı ve onarımı için teknolojik operasyonların uzmanı ve yürütücüsü olarak kolektif, özel, karışık mülkiyet biçimlerine dayanan tarım işletmelerinde çalışmak üzere eğitilmiştir.

Bir elektrik teknisyeni aşağıdakileri yapabilmelidir:

 • elektrik ve bağlantı şemalarını okumak;
 • otomasyon şemalarındaki arızaları tanımlamak, test ve ayar standlarında çalışmak;
 • bilgisayar kullanarak teknik hesaplamalar yapmak, diyagram çizmek ve teknik dokümantasyon hazırlamak;
 • elektrikli ekipmanların rasyonel çalışma modlarını seçmek ve elektriği tarımsal üretimde verimli kullanmak;
 • otomasyon araçlarını tanımlamak ve sorunları gidermek;
 • makinelerin, agregaların, üretim hatlarının, aydınlatma, ışınlama ve elektrikli ısıtma tesisatı elektrikli tahriklerinin ayarlanması;
 • elektronik devreleri okumak ve derlemek;
 • elektronik cihazların ve cihazların çeşitli özelliklerini almak; bağımsız elemanlardan ve entegre devrelerden oluşan elektronik cihazları yapılandırmak;
 • kontrol odası cihazlarını çalıştırmak;
 • enstrümantasyon bölümlerinin çalışmalarını denetlemek ve otomasyon ekipmanı, elektrikli ekipman ve elektrik tesisatı, vb.

Mezun olduktan sonra, uzmanlık mezunları başlangıçta yeterliliklere göre pozisyon alabilirler:

 • Elektrik teknisyeni;
 • Kurulum ve test teknisyeni;
 • Ekipmanın çalışması ve onarımı için teknisyen.

SUMINISTRO DE ENERGÍA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

(en direcciones)

La dirección de la especialidad «Apoyo energético de la producción agrícola (industria de la energía eléctrica)» proporciona la calificación de «Técnico-electricista».

Un técnico en electricidad está capacitado para trabajar en empresas agrícolas basadas en formas colectivas, privadas y mixtas de propiedad como especialista y ejecutor de operaciones tecnológicas para la puesta en marcha, instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas y equipos de automatización en la producción agrícola.

Un técnico eléctrico debe ser capaz de:

 • leer diagramas eléctricos y de cableado;
 • identificar fallas en los esquemas de automatización, trabajar en bancos de pruebas y ajustes;
 • use una PC para realizar cálculos técnicos, dibujar esquemas y diseñar documentación técnica;
 • elegir modos racionales de operación de equipos eléctricos y usar eficientemente la electricidad en la producción agrícola;
 • identificar y solucionar problemas de herramientas de automatización;
 • llevar a cabo el ajuste de accionamientos eléctricos de máquinas, agregados, líneas de producción, instalaciones para iluminación, irradiación y calefacción eléctrica;
 • leer y compilar circuitos electrónicos;
 • tomar diversas características de dispositivos electrónicos y dispositivos; configurar dispositivos electrónicos que consisten en elementos individuales y circuitos integrados;
 • operar dispositivos de sala de control;
 • supervisar el trabajo de las áreas de instrumentación y proporcionar reparación y mantenimiento de alta calidad de equipos de automatización, equipos eléctricos e instalaciones eléctricas, etc.

Después de la graduación, los graduados de la especialidad pueden inicialmente ocupar puestos de acuerdo con las calificaciones:

 • Electricista;
 • Técnico de instalación y pruebas;
 • Técnico para la operación y reparación de equipos.

С целью предупреждения и своевременного выявления сведений о возможных случаях нарушения законодательства Республики Беларусь в сфере образования организована «горячая» телефонная линия главного управления по образованию Минского облисполкома.

понедельник – пятница
с 8.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

суббота
с 9.00 до 16.00

по телефону 8 017 500 42 26